Algemene Voorwaarden

Model algemene voorwaarden NBA 2017 ©

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 26 juni 2017 onder nummer 41/2017- VARIANT 2